Kodukord

Meie kodukord

Pacta sunt servanda

Broneerimistingimused

Broneering jõustub ettemaksu tähtaegse tasumisega (riigiasutuste puhul garantiikirja laekumisega).
Ettemaksu suuruseks on juriidiliste isikute puhul reeglina 50% ruumide maksumusest, eraisikute puhul personaalselt kokku lepitud tagatisraha summa.
Broneeringu kinnituse tasu ei ole tagastatav, kui tühistatamine toimub Paekalda Puhkekeskusest mittesõltuvatel põhjusel.
Kui sündmus tühistatakse vähem, kui 7 päeva enne toimumiskuupäeva, kuulub tasumisele kogu broneeringu summa, sh toitlustus ja lisateenused.

Sisekorraeeskirjad

1. Kogu kompleksi rendiajad on saabumise päeval alates 14.00 (terrassi ja õueala kasutus) kuni lahkumise päeval 11.00, majutusruumide üleandmisne saabumispäeval alates  16.00.  Üksikute hoonete rentimisel kellaajad kokkuleppel.
Ruumide kasutamise eelduseks on eelnevalt tasutud rendisumma ja eraisikute puhul ka tagatisraha.

2. Puhkekeskuse ruumides ja territooriumil ei või viibida rohkem inimesi, kui eelnevalt kokku lepitud.

3. Puhkekeksuse ruumid  ja territoorium tuleb rendileandjale tagastada samas seisukorras, kui need olid rentnikule andmise hetkel. Rentnik peab võimaldama puhkekeskuse esindajal ennem lahkumist ruumid üle vaadata.

4. Lõhutud või rikutud asjad (nõud, toolid, mööbel, uksed vms.) on rentnik kohustatud hüvitama nende turuväärtuses.

5. Kui rentnik soovib kasutada Paekalda Puhkekeskuse majades leiduvaid nõusid, on tarvis need ennem lahkumist pesta ja asetada endisele kohale. Sama reegel kehtib grilltarvikutele.

6. Lemmikloomade toomine Paekalda Puhkekeskusesse ei ole lubatud.

7. Rendileandjal on õigus määrata rentnikule trahv kuni 100 eurot, kui Puhkekeskuses on suitsetatud siseruumides, reostatud ruume ja territooriumi või rikutud muid sisekorraeeskirja punkte. Samuti tuleb Rentnikul sel juhul hüvitada lisakoristuse arve.

8. Puhkekeskuse territooriumil ei ole lubatud:
• igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus.  Rendileandja esindajal on  õigus vastava reegli rikkujaid korrale kutsuda ja/või Paekalda Puhkekeskusest eemaldada
• siseruumides suitsetamine
• suitsukonide ja prahi maha loopimine. Väljas suitsetades tuleb suitsukonid asetada tuhatoosi või muusse selleks ette nähtud kohta
• lõkke tegemine selleks mitte ette nähtud kohas
• õueküünalde jms põletamine puitpindadel, sh paadisillal ja terrassil (küünlad võivad jätta põletusjäljed)
• siseruumides viibimine välisjalatsitega (välja arvatud paadikuuri saal)
• saunas vihtlemine (v.a.tehisvihad) ja aroomide lisamine leiliveele, õlu viskamine kerisele
• voodite, tekkide ja patjade kasutamine ilma neile eelnevalt voodiriideid panemata (voodiriided on Puhkekeskuse poolt olemas)
• majadest esemete (mööbel, tehnika, nõud jne) loata välja viimine, ümber paigutamine ja mittesihtostarbeline kasutamine

9. Paekalda Puhkekeskuses pakume oma külalistele toitlustust ning jooke ise. Erisoovide korral eraldi kokkulepped.

10. Tagatisraha ja selle tagastamine
• Kokku lepitud tagatisraha tagastatakse rentnikule rendiperioodi lõppedes hiljemalt nädala jooksul juhul, kui Paekalda Puhkekeksuse kasutamisel on peetud kinni eeskirjast ning võimaliku kahju korral on tekitatud kahju hüvitatud.
• Tagatisrahast on rentnikul õigus teha kinnipidamisi, kui on rikutud sisekorraeeskirjasid.
• Kui kahjude suurus ületab tagatisraha, on rentnik kohustatud  rendileandjale tasuma puudujääva summa.
• Broneeringu kinnituse tasu/tagatisraha ei kuulu tagastamisele, kui broneering tühistatakse Paekalda Puhkekeskusest mitteoleneval põhjusel.
• Kui broneering tühistatakse vähem, kui 7 päeva enne toimumiskuupäeva, kuulub kogu broneeringu summa tasumisele, sh toitlustus ja tellitud lisateenused.

11. Paekalda Puhkekeskus ei vastuta rentnikule kuuluva vara eest. Puhkekeskusesse maha jäetud esemed lähevad utiliseerimisele.

12. Grupisündmuste puhul on tegevuste ja toitlustuse osas inimeste arvu võimalik muuta kuni nädal enne sündmust.

Rentnik peab suhtuma heaperemehelikult tema kasutusse antava puhkekeskuse varasse. Puhkekeskuse vara kahjustava kasutamise korral on rentnik kohustatud hüvitama Paekalda Puhkekeskusele tekitatud varalise kahju!
Paekalda Puhkekeskuse hoonetes  ja territooriumil peab iga rentnik järgima Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja rendileandja esindaja seaduslikke nõudmisi ja korraldusi. Nimetatud punkti mittejärgimisel on rendileandja esindajal õigus rentnik ja/või temaga kaasasolevad kolmandad isikud puhkemaja territooriumilt minema saata, nendega lepingut lõpetades. Ürituse kontrolli alt väljumine (sh vandalism, korrale allumatus või muu selline tegevus) annab rendileandja esindajale õiguse üritus koheselt lõpetada ilma tagasimakseid tegemata.

Võta ühendust